Dekonstruksi Makna Hadis-Hadis Bias Gender Seputar Relasi Suami-Istri dalam Rumah Tanggah

Penulis

  • Amrulloh Amrulloh Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang

Kata Kunci:

hadis bias gender, ralasi suami-istri, suami kontra pendapat istri

Abstrak

Artikel ini bermaksud mengekspos hadis-hadis bias gender seputar gagasan suami kontra pendapat istri, lalu mendudukkannya sebagaimana mestinya. Salah satu unsur utama yang harus ada dalam kehidupan rumah tangga keluarga muslim adalah unsur musyawarah yang bersifat demokratis antara suami istri. Namun, eksistensi hadis-hadis bermasalah seputar gagasan suami kontra pendapat istri, baik yang termanifestasikan dalam realitas kehidupan nyata maupun yang masih berbentuk ide-ide dalam referensi-referensi utama kajian Islam, menjadi salah satu aral dan rintangan tersendiri yang harus dikaji ulang baik sanad maupun maknanya dan didekontruksi pemaknaannya. Oleh karena itu, di sini akan diekspos “masalah-masalah” yang ada pada hadis-hadis bermasalah itu, baik dari segi sanad maupun matannya, lalu dikonfrontasikan dan dikomparasikan dengan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis sahih, serta dianalisis dengan pendekatan sejarah dalam bingkai sosio-kultural, untuk diketahui progresivitas dan keegaliteran ajaran Islam dalam kaitannya dengan konsep keluarga Islami.

Referensi

‘Abd Allāh b. Sa‘īd. Muntahā al-Su’āl ‘ala Wasā’il al-Wus}ūl ilā Shamā’il al-Rasūl S{alla Allāh ‘alayhi wa-Sallama. Jedah: Dār al-Minhāj, 2005.

‘Asqalānī (al), Ibn H{ajar. Taqrīb al-Tahdhīb. Suriah: Dār al-Rashīd, 1986.

Abū Bakr Ah}mad b. Abī Khaythamah. Al-Tārīkh al-Kabīr. Kairo: al-Fārūq al-H{adīthiyyah, 2006.

Albānī (al), Muh}ammad Nās}ir al-Dīn al-Dīn. Silsilat al-Ah}ādīth al-D{a‘īfah wa-al-Mawd}ū‘ah wa-Atharuha al-Sayyi’ ‘ala al-Ummah. Riyad: Dār al-Ma‘ārif, 1992.

As}bahānī (al), Abū Nu‘aym. Tārīkh As}bahān. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

Bazzār (al), Ah}mad b. ‘Amrw. Al-Musnad (al-Bah}r al-Zakhkhār). Madinah: Maktabat al-‘Ulūm wa-al-H{ikam, 2009.

Bukhārī (al), Muh}ammad b. Ismā‘īl. Al-Jāmi‘ al-S{ah}īh} (S{ah}īh} al-Bukhārī). T.tp: Dār T{ūq al-Najāh, 1422 H.

Dhahabī (al), Shams al-Dīn. Al-Kāshif fi Ma‘rifat Man lahu Riwāyah fi al-Kutub al-Sittah. Jedah: Dār al-Qiblah li-al-Thaqāfah al-Islāmiyyah dan Mu’asssasat ‘Ulūm al-Qur’an, 1992.

Ghazālī (al), Abū H{āmid Muh}ammad b. Muh}ammad. Ih}yā’ ‘Ulūm al-Dīn. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.th.

Ghazī (al), Badr al-Dīn. Al-Marāh} fi al-Mazāh}. Beirut: Dār Ibn H{āzm, 1977.

H{ākim (al), Abū ‘Abd Allāh. Al-Mustadrak ‘ala al-S{ah}īh}ayn. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

Ibn ‘Asākir, ‘Alī b. Habah. Tārīkh Dimashq. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Ibn al-Ja‘d, ‘Alī. Al-Musnad. Beirut: Mu’assasat Nādir, 1990.

Ibn al-Jawzī, ‘Abd al-Rah}mān b. ‘Alī. Kashf al-Mushkil min H{adīth al-S{ah}īh}ayn. Riyad: Dār al-Wat}an, t.th.

Ibn H{anbal, Ah}mad. Al-Musnad (Musnad Ah}mad) bi-Tah}qīq al-Arna’ūt}. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2002.

Ibn Kathīr, Ismā‘īl b. ‘Amrw. Tafsīr al-Qur’an al-‘Az}īm. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H.

Ibn Ma‘īn, Yah}yā. Al-Tārīkh bi-Riwāyat al-Dawrī. Beirut: Markaz al-Bah}th al-‘Ilmī wa-Ih}yā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1979.

Ibn Mandah, Muh}ammad b. Ish}āq. Ma‘rifat al-S{ah}ābah. Emirat: Jāmi‘at al-‘Imārāt al-‘Arabiyyah, 2005.

Jurjānī (al), Ibn ‘Adī. Al-Kāmil fi D{u‘afā’ al-Rijāl. Beirut: al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

Kurmī (al), Mur‘ī b. Yūsuf. Al-Fawā’id al-Mawd}ū‘ah fi al-Ah}ādīth al-Mawd}ū‘ah. Riyad: Dār al-Warāq, 1998.

Mubārakfūrī (al), S{afiyy al-Rah}mān. Al-Rah}īq al-Makhtūm. Beirut: Dār al-Hilāl, t.th.

Mulk (al), Niz}ām. Siyar al-Mulūk. Qatar: Dār al-Thaqāfah, 1407 H.

Munāwī (al), Muh}ammad b. Tāj al-‘Ᾱrifīn. Fayd} al-Qadīr Sharh} al-Jāmi‘ al-S{aghīr. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1365 H.

Muslim b. al-H{ajjāj. Al-Musnad al-S{ah}īh} al-Mukhtas}ar (S{ah}īh} Muslim). Beirut: Dār Ih}yā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.th.

Qad}ā‘ī (al), Muh}ammad b. Salamah. Al-Musnad. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1986.

Qārī (al), al-Malā ‘Alī. Al-Asrār al-Marfū‘ah fi al-Akhbār al-Mawd}ū‘ah. Beirut: Mu’assasat al-Risālah dan Dār al-Amānah, t.th.

Qāwuqjī (al), Muh}ammad b. Khalīl. Al-Lu’lu’ al-Mars}ū‘ fīmā Lā As}la lahu aw bi-As}lihi Mawd}ū‘. Beirut: Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah, 1415 H.

Qazwīnī (al), Ibn Mājah. Al-Sunan (Sunan Ibn Mājah). Beirut: Dār Ih}yā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.

Rāzī (al), Ibn Abī H{ātim. Al-Jarh} wa-al-Ta‘dīl. India: T{ab‘at Majlis Dā’irat al-Ma‘ārif al-‘Uthmāniyyah, 1952.

S{aqr, Shah}ātah Muh}ammad. Dalīl al-Wā‘iz} ilā Dalīl al-Mawā‘iz}. Bah}īrah dan Aleksandria: Dār al-Furqān li-al-Turāth, Dār al-Khulafā’ al-Rāshidīn dan Dār al-Fath} al-Islāmī, t.th.

Suyūt}ī (al), Jalāl al-Dīn. Al-Ziyādāt ‘ala al-Mawd}ū‘āt. Riyad: Maktabat al-Ma‘ārif, 2010.

T{abrānī (al), Sulaymān b. Ah}mad. Al-Mu‘jam al-Awsat}. Kairo: Dār al-H{aramayn, t.th.

Tirmidhī (al), Muh}ammad b. ‘Īsā. Al-Sunan (Sunan al-Tirmidhī). Mesir: Sharikat Maktabat wa-Mat}ba‘at Mus}t}afā al-Bābī al-H{allābī, 1975.

‘Umrī (al), Walīd. Al-Sayrah al-Nabawiyyah fi Dā’irat al-Ma‘ārif al-Barīt}āniyyah. Madinah: Majma‘ al-Malik Fahd, t.th.

‘Uqaylī (al), Muh}ammad b. ‘Amrw. Al-D{u‘afā’ al-Kabīr. Beirut: Dār al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1984.

Unduhan

Diterbitkan

2016-04-01

Terbitan

Bagian

Artikel